Διεθνής Νομολογία - Μετανάστευση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 3 (απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης κι εξευτελιστικής μεταχείρισης) σε συνδυασμό με το άρθρο 13 (δικαίωμα αποτελεσματικης προσφυγής) και άρθρο 5 παρ. 1 και 4 (δικαίωμα προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας). Ο προσφεύγων, Αλβανικής καταγωγής, διέμενε νομίμως στην Ελλάδα από το 2003 και υπέβαλε εκπρόθεσμη αίτηση ανανέωσης της άδειας παραμονής του το 2010 λόγω νοσηλείας του σε νοσοκομείο. Οδηγία 2004/38/ΕΚ - Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος κράτους μέλους - Μέλη οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών - Υπήκοοι τρίτων χωρών που εισήλθαν στο κράτος μέλος υποδοχής προτού καταστούν σύζυγοι πολίτη της Ένωσης.

Μεταναστευτική πολιτική - Δικαίωμα των ανήλικων τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση - Οδηγία 2003/86/ΕΚ - Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων - Δικαίωμα για σεβασμό της οικογενειακής ζωής - Υποχρέωση συνεκτιμήσεως του συμφέροντος του ανήλικου τέκνου.

Υπήκοοι τρίτων χωρών, σύζυγοι πολιτών κρατών μελών - Υποχρέωση θεωρήσεως - Δικαίωμα εισόδου συζύγων στερουμένων δελτίου ταυτότητας ή θεωρήσεως - Δικαίωμα διαμονής συζύγων που έχουν εισέλθει παρανόμως - Δικαίωμα διαμονής συζύγων που έχουν εισέλθει νομίμως, αλλά η θεώρησή τους έχει λήξει κατά τον χρόνο αιτήσεως αδείας διαμονής - Οδηγίες 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ και 73/148/ΕΟΚ και κανονισμός (ΕΚ) 2317/95.