Εθνική Νομολογία - Μετανάστευση

  • ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3789/1997
Υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ οι αλλοδαποί που παρέχουν στο ελληνικό έδαφος εξαρτημένη εργασία, εφόσον είναι κάτοχοι άδειας παρανομής ή μπορούν να αποδείξουν ότι παραμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Αν το ΙΚΑ δέχθηκε ανεπιφύλακτα να ασφαλίσει αλλοδαπό, δεν μπορεί μεταγενέστερα να αμφισβητήσει την ιδιότητα του ασφαλισμένου και να αρνηθεί την καταβολή των ασφαλιστικών παροχών, άλλως παραβιάζονται οι αρχές της χρηστής διοίκησης.
Άκυρες συμβάσεις εργασίας αλλοδαπών -. Η σύμβαση εργασίας στην Ελλάδα του αλλοδαπούαλλοδαπός δικαιούται να λάβει μόνο την ωφέλεια του εργοδότη από την εργασία του κατά τις ΑΚ 904 επ. που ισούται με τις αποδοχές μισθωτού με έγκυρη συμβαση, και δεν υπολογίζονται τα οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα προϋπηρεσίας και οι πρόσθετες παροχές που θα ελάμβανε ο αλλοδαπός λόγω της συνδρομής στο πρόσωπό του ορισμένων προϋποθέσεων σε εκτέλεση έγκυρης σύμβασης εργασίας. Επίσης, δικαιούται το επίδομα επίδομα αδείας, τα επιδόματα εορτών τις προσαυξήσεις 25% για παροχή νυκτερινής εργασίας, 75% για παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές και την προσαύξηση του 100% λόγω παράνομης υπερωριακής απασχόλησης μη υπήκοου κράτους-μέλους της ΕΕ που δεν είναι εφοδιασμένος με την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια εργασίας, είναι απολύτως άκυρη.

  • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 779/2008 (ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
Ισόβια απέλαση - Αλλοδαπός - Σπουδαίος λόγος παραμονής - Ισχυρισμός αυτοτελής - Αιτιολογία -. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως που διατάσσει την ισόβια απέλαση του καταδικασθέντος αλλοδαπού πρέπει να αναφέρεται ότι πρόκειται για αλλοδαπό μη υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ότι αυτός καταδικάσθηκε σε ποινή καθείρξεως, ενώ εάν προβληθεί από αυτόν αυτοτελής ισχυρισμός περί συνδρομής σπουδαίου λόγου για την παραμονή του, η τυχόν απόρριψή του πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Ποινή κάθειρξης σε ομογενή εξ Αλβανίας για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών έννοια της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου επίκληση σπουδαίων λόγωνη απομάκρυνση από την πατρική οικογένεια με τις συνήθεις επιπτώσεις της και η αβεβαιότητα του μέλλοντος του ίδιου στη Χώρα καταγωγής του σε αντίθεση με την ύπαρξη συζύγου και τέκνων σχολικής ηλικίας δεν συνιστούν σπουδαίο λόγο ώστε να μην διαταχθεί απέλαση.
  • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 71/2010
Εγγραφή σε δημόσιο σχολείο ανήλικων αλλοδαπών μαθητών οι οποίοι στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων και κηδεμόνα.

  • ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (686/2012)

Σε περίπτωση απόδρασης κρατουμένων (κρατούμενοι αλλοδαποί για παράνομη είσοδο και χρήση πλαστών διαβατηρίων) αίρεται ο καταλογισμός για την άδικη πράξη της απόδρασης λόγω των συνθηκών κράτησης που συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.