Διεθνής Νομολογία - Μετανάστευση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 3 (απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης κι εξευτελιστικής μεταχείρισης) σε συνδυασμό με το άρθρο 13 (δικαίωμα αποτελεσματικης προσφυγής) και άρθρο 5 παρ. 1 και 4 (δικαίωμα προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας). Ο προσφεύγων, Αλβανικής καταγωγής, διέμενε νομίμως στην Ελλάδα από το 2003 και υπέβαλε εκπρόθεσμη αίτηση ανανέωσης της άδειας παραμονής του το 2010 λόγω νοσηλείας του σε νοσοκομείο. Οδηγία 2004/38/ΕΚ - Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος κράτους μέλους - Μέλη οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών - Υπήκοοι τρίτων χωρών που εισήλθαν στο κράτος μέλος υποδοχής προτού καταστούν σύζυγοι πολίτη της Ένωσης.

Μεταναστευτική πολιτική - Δικαίωμα των ανήλικων τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση - Οδηγία 2003/86/ΕΚ - Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων - Δικαίωμα για σεβασμό της οικογενειακής ζωής - Υποχρέωση συνεκτιμήσεως του συμφέροντος του ανήλικου τέκνου.

Υπήκοοι τρίτων χωρών, σύζυγοι πολιτών κρατών μελών - Υποχρέωση θεωρήσεως - Δικαίωμα εισόδου συζύγων στερουμένων δελτίου ταυτότητας ή θεωρήσεως - Δικαίωμα διαμονής συζύγων που έχουν εισέλθει παρανόμως - Δικαίωμα διαμονής συζύγων που έχουν εισέλθει νομίμως, αλλά η θεώρησή τους έχει λήξει κατά τον χρόνο αιτήσεως αδείας διαμονής - Οδηγίες 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ και 73/148/ΕΟΚ και κανονισμός (ΕΚ) 2317/95.

Εθνική Νομολογία - Μετανάστευση

  • ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3789/1997
Υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ οι αλλοδαποί που παρέχουν στο ελληνικό έδαφος εξαρτημένη εργασία, εφόσον είναι κάτοχοι άδειας παρανομής ή μπορούν να αποδείξουν ότι παραμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Αν το ΙΚΑ δέχθηκε ανεπιφύλακτα να ασφαλίσει αλλοδαπό, δεν μπορεί μεταγενέστερα να αμφισβητήσει την ιδιότητα του ασφαλισμένου και να αρνηθεί την καταβολή των ασφαλιστικών παροχών, άλλως παραβιάζονται οι αρχές της χρηστής διοίκησης.
Άκυρες συμβάσεις εργασίας αλλοδαπών -. Η σύμβαση εργασίας στην Ελλάδα του αλλοδαπούαλλοδαπός δικαιούται να λάβει μόνο την ωφέλεια του εργοδότη από την εργασία του κατά τις ΑΚ 904 επ. που ισούται με τις αποδοχές μισθωτού με έγκυρη συμβαση, και δεν υπολογίζονται τα οικογενειακά επιδόματα, το επίδομα προϋπηρεσίας και οι πρόσθετες παροχές που θα ελάμβανε ο αλλοδαπός λόγω της συνδρομής στο πρόσωπό του ορισμένων προϋποθέσεων σε εκτέλεση έγκυρης σύμβασης εργασίας. Επίσης, δικαιούται το επίδομα επίδομα αδείας, τα επιδόματα εορτών τις προσαυξήσεις 25% για παροχή νυκτερινής εργασίας, 75% για παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές και την προσαύξηση του 100% λόγω παράνομης υπερωριακής απασχόλησης μη υπήκοου κράτους-μέλους της ΕΕ που δεν είναι εφοδιασμένος με την απαιτούμενη κατά νόμο άδεια εργασίας, είναι απολύτως άκυρη.

  • ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 779/2008 (ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
Ισόβια απέλαση - Αλλοδαπός - Σπουδαίος λόγος παραμονής - Ισχυρισμός αυτοτελής - Αιτιολογία -. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως που διατάσσει την ισόβια απέλαση του καταδικασθέντος αλλοδαπού πρέπει να αναφέρεται ότι πρόκειται για αλλοδαπό μη υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ότι αυτός καταδικάσθηκε σε ποινή καθείρξεως, ενώ εάν προβληθεί από αυτόν αυτοτελής ισχυρισμός περί συνδρομής σπουδαίου λόγου για την παραμονή του, η τυχόν απόρριψή του πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Ποινή κάθειρξης σε ομογενή εξ Αλβανίας για παράβαση νόμου περί ναρκωτικών έννοια της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου επίκληση σπουδαίων λόγωνη απομάκρυνση από την πατρική οικογένεια με τις συνήθεις επιπτώσεις της και η αβεβαιότητα του μέλλοντος του ίδιου στη Χώρα καταγωγής του σε αντίθεση με την ύπαρξη συζύγου και τέκνων σχολικής ηλικίας δεν συνιστούν σπουδαίο λόγο ώστε να μην διαταχθεί απέλαση.
  • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 71/2010
Εγγραφή σε δημόσιο σχολείο ανήλικων αλλοδαπών μαθητών οι οποίοι στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων και κηδεμόνα.

  • ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (686/2012)

Σε περίπτωση απόδρασης κρατουμένων (κρατούμενοι αλλοδαποί για παράνομη είσοδο και χρήση πλαστών διαβατηρίων) αίρεται ο καταλογισμός για την άδικη πράξη της απόδρασης λόγω των συνθηκών κράτησης που συνιστούν απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. 

Διεθνής Νομολογία - Άσυλο

ΕΔΔΑ, Case of R.U. v. GREECE (ελληνικά), (γαλλικά)
"Asylum seeker treated in manner incompatible with the Convention with no remedies by which to complaint"
Παραβίαση άρθρου 3, άρθρου 13, άρθρου 5 παρ. 1 και 4
.
(Δελτίο Τύπου εδώ)

ΕΔΔΑ, CASE OF RAHIMI v.GREECE (γαλλικά)
(ελληνικά εδώ)
"Ανεπαρκής μέριμνα και παράνομη κράτηση ασυνόδευτου ανήλικου αιτούντος άσυλο"
Δείτε σχετικά εδώ 

ΕΔΔΑ, CASE OF AA v. GREECE
"Asylum Seekers held illegally in squalid conditions in Greek detention centre"
(Δελτίο Τύπου στα αγγλικά)
Παραβίαση του Άρθρου 3 της ΕΣΔΑκαι του άρθρου 5 παρ. 1 και 4.

ΕΔΔΑ, CASE OF TABESH V. GREECE
(για την απόφαση στα ελληνικά πατήστε εδώ)

ΕΔΔΑ, CASE OF ABDOLKHAMI AND KARIMNIA v. TURKEY
Η υπόθεση αφορά δύο Ιρανούς υπηκόους και πρώην μέλη της οργάνωσης People's Mojahedin Organisation του Ιράν (PMOI), αναγνωρισμένοι πρόσφυγες υπό την εντολή της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και επί του παρόντος κρατούμενοι στην Τουρκία. Το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε ότι η απέλαση των αιτούντων στο Ιράκ ή το Ιράν θα αποτελούσε παραβίαση του Άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, ότι οι αιτούντες δεν είχαν πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή σύμφωνα με το Άρθρο 13 της ΕΣΔΑ, και ότι η κράτησή τους δεν θεωρείται «νόμιμη» εξυπηρετώντας τους σκοπούς του Άρθρου 5 της ΕΣΔΑ, εν απουσία αποσαφηνισμένου νομικού πλαισίου και επαρκών εγγυήσεων ενάντια στην αυθαιρεσία.

ΕΔΔΑ, CASE of S.D. v.GREECE (ελληνικά)
(γαλλικά)
Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων σε περίπτωση Τούρκου υπηκόου αιτούντος άσυλο. Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΑΔ οι συνθήκες κράτησης του αιτούντος (σε κέντρο κράτησης αλλοδαπών) κρίθηκαν ότι συνιστούν παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης). Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο έκρινε ότι παραβιάστηκε το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στην ελευθερία και ασφάλεια) καθώς η κράτηση του αιτούντος κρίθηκε παράνομη επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα να ελεγχθεί η νομιμότητά της σύμφωνα με το εθνικό μας δίκαιο.

Η σημασία της Απόφασης αυτής έγκειται στα εξής κρίσιμα σημεία:

● Την κρίση ότι η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ καθώς οι συνθήκες κράτησης του αιτούντος στην περιοχή του Έβρου και συγκεκριμένα στα κρατητήρια του Α.Τ. του Σουφλίου θεωρήθηκαν ότι συνιστούν ταπεινωτική μεταχείριση. Το Δικαστήριο βασίστηκε στο επιχείρημα ότι η ελληνική Κυβέρνηση δεν αντέκρουσε καμία από τις διαπιστώσεις αξιόπιστων φορέων όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα δικαιώματα, η Επιτροπή Κατά των Βασανιστηρίων, το Human Rights Watch, το Proasyl και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

● Την κρίση ότι η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 5 παρ.1 της ΕΣΔΑ με το σκεπτικό ότι η διοικητική κράτηση αιτούντος άσυλο δεν μπορεί να έχει νόμιμο έρεισμα σε απόφαση απέλασης καθώς δεν είναι δυνατή η απέλαση αιτούντος άσυλο πριν εκδοθεί τελική απόφαση επί της αίτησής του. Οι Αρχές είναι υποχρεωμένες να εξηγήσουν γιατί η απελευθέρωση του αιτούντος θα συνιστούσε κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια. Επίσης, η λύση της αμφισβήτησης μέσω δικαστικής εξέτασης της κράτησης (διαδικασία των "αντιρρήσεων") δεν θεωρείται αποτελεσματική καθώς ο αιτών δεν απολαμβάνει δωρεάν νομικής συνδρομής στα διοικητικά δικαστήρια της Ελλάδας.

● Την κρίση ότι η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 5 παρ.4 της ΕΣΔΑ, με το σκεπτικό ότι η δικαστική εξέταση της κράτησης, όπως αυτή προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία, δεν εξετάζει την νομιμότητα της διοικητικής απόφασης για την κράτηση, παρά μόνο αποφαίνεται για το αν το πρόσωπο είναι ύποπτο φυγής ή αν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη.


ΕΔΔΑ, CASE OF EMINBEYLI v. RUSSIA (Ανιθαγενής κατά Ρωσίας)
Ικανοποίηση αιτήματος ασύλου σε Αζέρο, που εισήλθε στη Ρωσία με σκοπό να μεταβεί στη Σουηδία - Χορήγηση της ιδιότητας του πρόσφυγα. Μεταγενέστερη σύλληψη του από τις Ρωσικές Αρχές, κατόπιν σχετικού αιτήματος των αρχών του Αζερμπαϊτζάν, που ζητούσαν την άμεση έκδοσή του - Ο προσφεύγων στο ΕΔΑΔ Αζέρος επικαλέστηκε παραβίαση των άρθρων 5 παρ. 1 και 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια) - Το δικαστήριο έκρινε παράνομη τη σύλληψη και κράτηση του προσφεύγοντος, δεδομένου ότι του είχε αποδοθεί η προστασία του προσφυγικού καθεστώτος και δεν επιτρεπόταν η έκδοση του στο Αζερμπαϊτζάν.

ΔΕΚ, C 127/08, Οδηγία 2004/38/ΕΚ – Δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος κράτους μέλους – Μέλη οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών – Υπήκοοι τρίτων χωρών που εισήλθαν στο κράτος μέλος υποδοχής προτού καταστούν σύζυγοι πολίτη της Ένωσης

ΔΕΚ, C-465/07, Οδηγία 2004/83/EΚ– Οι κατ’ ελάχιστο όριο απαιτήσεις για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας – Πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία – Άρθρο 2, στοιχείο ε΄ – Πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης – Άρθρο 15, στοιχείο γ΄ – Σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης – Απόδειξη


Γαλλικό Διοικητικό Δικαστήριο

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Γερμανίας, Απόφαση από 8. Σεπτ. 2009 – 2 BvQ 56/09 –, Ασφαλιστικά μέτρα κατά επαναπροώθησης ενός αιτούντος ασύλου (Ιρακινού) από τη Γερμανία στην Ελλάδα βάσει Δουβλίνου ΙΙ
Bliebe dem Antragsteller der begehrte Erlass der einstweiligen Anordnung versagt, obsiegte er aber in der Hauptsache, könnten möglicherweise bereits eingetretene Rechtsbeeinträchtigungen nicht mehr verhindert oder rückgängig gemacht werden. So wäre bereits die Erreichbarkeit des Antragstellers in Griechenland für die Durchführung des Hauptsacheverfahrens nicht sichergestellt, sollte, wie von ihm, gestützt auf ernst zu nehmende Quellen, befürchtet, ihm in Griechenland eine Registrierung faktisch unmöglich sein und ihm die Obdachlosigkeit drohen.


ΔΕΚ C‑139/08
Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 2ας Απριλίου 2009 [αίτηση του Oberlandesgericht Karlsruhe (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά Rafet Kqiku (Θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση — Υπήκοος τρίτου κράτους κάτοχος ελβετικού τίτλου παραμονής — Είσοδος και διαμονή στο έδαφος κράτους μέλους για άλλους σκοπούς πλην της διέλευσης — Ανυπαρξία θεώρησης)


ΔΕΚ C‑19/08
Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 29ης Ιανουαρίου 2009 [αίτηση του Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Σουηδία), για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Migrationsverket κατά Edgar Petrosian, Nelli Petrosian, Svetlana Petrosian, David Petrosian, Maxime Petrosian (Δικαίωμα ασύλου — Κανονισμός (ΕΚ) 343/2003 — Εκ νέου ανάληψη, από κράτος μέλος, του αιτούντος άσυλο του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε και ο οποίος βρίσκεται εντός άλλου κράτους μέλους, όπου υπέβαλε νέα αίτηση ασύλου — Χρονικό σημείο ενάρξεως της προθεσμίας πραγματοποιήσεως της μεταφοράς του αιτούντος άσυλο — Διαδικασία μεταφοράς η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής με ανασταλτικό αποτέλεσμα)


ΔΕΚ C-551/07
Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2008 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Deniz Sahin κατά Bundesminister für Inneres (Άρθρο 104, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας — Οδηγία 2004/38/ΕΚ — Άρθρο 18 ΕΚ και 39 ΕΚ — Δικαίωμα για σεβασμό της οικογενειακής ζωής — Δικαίωμα διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος εισήλθε στο έδαφος κράτους μέλους ως αιτών άσυλο και, ακολούθως, νυμφεύθηκε υπήκοο άλλου κράτους μέλους)

Εθνική Νομολογία - Άσυλο


  • ΣτΕ, 447/2017
  • Aίτηση ακύρωσης της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών κατά των πράξεων που ιδρύουν τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών και ορίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

  • ΣτΕ, 446/2017
Eπιστροφή Σύριου αιτούντος άσυλο στην Τουρκία με βάση τη Συμφωνία Τουρκίας - ΕΕ - Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα - Αίτηση ακύρωσης της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών κατά των πράξεων που ιδρύουν τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών και ορίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Eπιστροφή Σύριου αιτούντος άσυλο στην Τουρκία με βάση τη Συμφωνία Τουρκίας - ΕΕ - Τουρκία ως ασφαλής τρίτη χώρα - Για την αίτηση ακύρωσης της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών κατά των πράξεων που ιδρύουν τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών και ορίζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
  • Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, Εκούσια Δικαιοδοσία, 6459/2009
Χορήγηση άδειας γάμου σε κάτοχο δελτίου αιτήσαντος πολιτικό άσυλο (ροζ κάρτα). Δεκτή αίτηση κατόχου ροζ κάρτας για την χορήγηση άδειας γάμου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, καθώς αυτή αρνείται να του τη χορηγήσει ενώ πληροί τις νόμιμες προυποθέσεις.


Πολιτικό άσυλο. Υποχρεωτική έστω και χωρίς την προσκόμιση τυπικών αποδεικτικών στοιχείων, η επίκληση ισχυρισμών και συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών εκ των οποίων να δύναται να στοιχειοθετηθεί η συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος των κριτηρίων του άρθρου 1Α της Συμβάσεως της Γενεύης. Οι επικαλούμενοι λόγοι που δεν στοιχειοθετούν την υπαγωγή στο προστατευτικό καθεστώς της Συμβάσεως της Γενεύης δεν χρήζουν ειδικότερης αιτιολογίας. Απορριπτέοι οι για πρώτη φορά προβαλλόμενοι ισχυρισμοί και παράπονα περί μη τήρησης ορισμένης διαδικασίας όταν αυτοί δεν διατυπώθηκαν με την προσφυγή ή ενώπιον της γνωμοδοτικής επιτροπής ασύλου.